Dự án ngân hàng bò
8 ảnh
Hoạt động HCTĐ
9 ảnh
Dự án ngân hàng bò 2
3 ảnh
Hoạt động HCTĐ các cấp
3 ảnh