W3Counter

thiết kế web hải phòng
Kế hoạch của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020
Thời gian: 26/06/2014 - 10:41
Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Thời gian: 23/04/2014 - 15:04
Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thời gian: 09/08/2013 - 17:52
Kế hoạch phát triển thể dục thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Thời gian: 21/06/2013 - 15:47
UBND thành vừa ra Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 123-TB/TU ngày 06/11/2012 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ...
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
Thời gian: 10/04/2013 - 03:19
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020"
Thời gian: 10/04/2013 - 03:17
Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND thành phố Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Thời gian: 31/08/2012 - 15:37
Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015
Thời gian: 15/12/2010 - 11:23
Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Thời gian: 24/12/2009 - 08:49
Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Thời gian: 05/05/2009 - 11:02
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Không có danh sách video.


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3892293
Khách trực tuyến : 52
Thành viên trực tuyến : 0